se...

... está sol, porque não tentar?

Có một partner tập luyện cùng như thế này cũng là một cách rất hữu ích để duy trì động lực tập đấy ;)Partner Workout....

Posted by NShape Fitness on Monday, 5 January 2015

#fitness #workout #beach